Skip to main content

ALL Tags

Search this Blog

2 posts tagged with "kong"

View All Tags

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ พบกับตอนที่ 2 จากคราวก่อนตอนที่ 1 จะเป็นการแนะนำและการติดตั้งโดยบทความนี้จะพามาลองใช้งาน Kong API Gateway โดยจะอธิบายเพื่อให้เห็นภาพและประโยชน์ในแง่การใช้งาน ซึ่งบทความมี 2 ตอนดังนี้

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้พามารู้จักกับ Kong API Gateway โดยจะเน้นพาทำแต่จะไม่บรรยายอะไรมาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้